صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما

           01152167200 اداری 

         01152167201          

           01152167101  فکس  

           01152166382 مدیریت