صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
شماره همراه شبانه روزی جهت هماهنگی پذیرش میهمان      09012027218

           01152167200   اداری

01152167201

01152167102

01152167103

01152166383

           01152167101   فکس

           01152166382    مالی