صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
ثبت درخواست لغو رزرو
نام و نام خانوادگی :  
کد ملی :  
لطفا کد ملی را بصورت فقط عدد بدون علامت - وارد نمایید مثال : 2300203847
شماره فاکتور :  
مبلغ پرداخت شده :  
لطفا مبلغ واریزی را به ریال و بصورت عدید وارد نمایید. مثال : 5000000 ریال
شماره حساب بانک ملی :  
لطفا شماره حساب بانکی به نام شخص درخواست کننده اقامت و نزد بانک ملی ایران وارد شود
توضیحات :